• Investeringen en uitgaven van de gemeente moeten (in)direct ten goede komen van de gemeenschap.
  • Geen onnodige extra lastendruk voor inwoners.
  • Niet meer uitgeven dan er binnenkomt.

Wij zijn er voor het algemeen belang. We maken keuzes op basis van oprechte en integere afweging van belangen en zijn te vertrouwen. Dat is de kernwaarde van DMP Heusden, dat is waar wij voor staan. De investeringen en gemeentelijke uitgaven moeten direct of indirect ten goede komen aan de inwoners. Een goede afweging is hierbij van belang. Daarnaast moet het inzichtelijk zijn voor en op een begrijpelijke wijze worden gedeeld met de inwoner.

DMP Heusden is voor een uitgavenpatroon dat gelijke tred houdt met de inkomstenstroom van onze gemeentelijke kas. We zijn tegen methodieken waarmee we ‘ons’ rijk rekenen zonder dat er echt besteed kan worden, bijvoorbeeld in het geval van de grondexploitatie. Gemeentelijke eigendommen die niet bijdragen aan de doelen van het gemeentelijk beleid moeten worden verkocht, zeker als de exploitatie meer geld kost dan het opbrengt. DMP Heusden heeft in de afgelopen jaren bewezen kritisch te zijn op het beheer van de gemeentelijke portemonnee, en dat blijven we!

Lees meer hierover in ons partijprogramma.  

Menu