De klimaatadaptiestrategie, 1 van de 5 pijlers uit de visie duurzame ontwikkeling die we in december als raad hebben vastgesteld. De andere 4 pijlers zijn: Energietransitie, biodiversiteit, circulaire economie en sociaal en gezonde leefomgeving. Het klimaat verandert en vraagt om aanpassingsvermogen in ons gedrag, onze verwachtingen en onze eisen aan de leefomgeving. Het risico van niet aanpassen is dat klimaateffecten als hitte, droogte, teveel water een te grote impact gaan krijgen op onze leefomgeving. 
Daarom hebben we nu een klimaatadaptiestrategie met een uitvoeringsagenda vastgesteld.
We moeten ons realiseren dat de gemeente in de openbare ruimte slechts voor 25%-35% grondeigenaar is en niet alle uitdagingen op het gebied van klimaat kan oplossen. Daarmee is er ook een grote rol weggelegd voor de overige grondeigenaren.  Bewustwording, communicatie en gedragsverandering zijn daarom erg belangrijk en deze staan dan ook uitgebreid beschreven in het uitvoeringsplan. Voor wateroverlast hebben we al veel vast gelegd in het waterplan, maar voor de overige klimaateffecten hebben we dus nog geen plan, ruimtegebrek is hierbij een groot probleem daarom zal er onderzocht moeten worden of we ruimte meervoudig in kunnen zetten.
 
Deze strategie is de voorloper op het klimaatadaptieprogramma, als de uitvoeringsagenda compleet is afgewerkt hebben we de als het goed is de nodige onderzoeken gedaan om het klimaatadaptieprogramma op te kunnen stellen. Bij het vaststellen van de klimaatadaptiestrategie hebben we als DMP aandacht gevraagd voor de inzet van extra FTE’s, er wordt nu 250 uur extra gevraagd, maar probeer deze inzet dan te combineren met werkzaamheden voor de andere 4 pijlers zodat de kosten beperkt blijven.
Menu