Het intergemeentelijk en provinciaal programma ‘Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat’ (GOL) is bedoeld om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren. Hiervoor is een integraal programma ontwikkeld. Dit verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid van het verkeer van en naar de A59 en zorgt ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie, ondersteuning economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen. Dit programma heeft een raakvlak met een aantal gemeentelijke projecten, zoals het woningbouwprogramma ‘De Grassen’ en de verkeersveiligheid in de Eindstraat in Drunen. Voor 'De Grassen' is de aan te leggen verkeersontsluiting via een randweg oostelijk van Vlijmen cruciaal. Hiermee zorgen we tevens voor aanzienlijk minder verkeersdruk en verbetering van verkeersveiligheid in het centrum van Vlijmen.
Tegen het GOL hebben een aantal partijen bezwaar en beroep aangetekend. Deze procedure loopt al enkele jaren maar lijkt nu eindelijk tot een afronding te komen. De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan waarbij de provincie op een paar punten nog duidelijkheid moet verschaffen. Ook dit vraagt op zijn beurt weer tijd en zal ook gevolgen hebben voor onder andere het woningbouwprogramma bij 'De Grassen' (vertraging).
 
Het is een illusie om te verwachten dat alle gemeentelijke projecten en vastgestelde ambities altijd verlopen zoals vooraf verwacht. Om in beeld te brengen wat de stand van het raadsprogramma is en wat de gevolgen zijn van niet of moeilijk te beïnvloeden externe ontwikkelingen zal het college van B&W binnenkort een tussenrapportage opleveren (zgn. mid-term-review) aan de raad. Op basis hiervan kunnen zo nodig nieuwe besluiten worden genomen.
 
In de laatste raadsvergadering is verzocht om, over de gevolgen van het uitstel van een uitspraak door de Raad van State inzake GOL, een (interpellatie)debat te voeren. Een grote meerderheid van de raad geeft het college de ruimte om te komen met een inzichtelijke totaalrapportage. Deze rapportage zal binnenkort aan de raad worden opgeleverd op basis waarvan nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt en op basis waarvan zo nodig de bakens kunnen worden verzet. DMP Heusden hecht er aan om kost wat kost 'De Grassen' mogelijk te maken en de verkeersdruk in het centrum van Vlijmen te verminderen en zal zorgen dat er hiervoor (indien nodig) voldoende alternatieven worden ontwikkeld.
Menu