'Dansen op schalen’, zo hebben we de deelname als gemeente aan twee regionale samenwerkingsverbanden meermaals genoemd.
Bij het voor het eerst aangaan van een gemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten in de regio ‘Hart van Brabant’ (HvB) en Regio Noord-Oost Brabant (RNOB) hebben we als gemeenteraad bewust gekozen om aan twee regionale samenwerkingsverbanden deel te nemen. De aanleiding hiertoe is dat:
- de gemeente Heusden op de rand van twee samenwerkingsverbanden lag en
- we vooraf nog niet goed konden overzien welke voordelen de ene regio had tov de andere.
 
Dit dilemma hebben we vooraf besproken met de verschillende regiogemeenten. Deze hadden geen bezwaar tegen het deelnemen aan twee regio’s.
Daarbij dachten we dat we, omdat het vaak in de regio’s ging over verschillende onderwerpen, extra rendement en opbrengst uit de samenwerking te halen.
Immers twee weten meer dan één en wat je samen doet hoef je niet opnieuw zelf te doen.
In de afgelopen jaren bleek echter dat we niet zouden kunnen realiseren wat we vooraf voor ogen hadden.
We hebben als raad hierover met het college meermaals besproken en hebben de opties en mogelijkheden voor de toekomst opnieuw vastgesteld.
 
Inmiddels is de wet op de gemeenschappelijke regio gewijzigd. Daarnaast loopt het samenwerkingsconvenant met de RNOB eind 2024 af. 
Voor de raad en het college een goed moment om de balans op te maken en een verstandige keuze te maken voor de voorliggende termijn.
Als raad zijn we blij dat het college de verschillende geluiden hierover van de raad goed heeft gehoord en dit heeft meegenomen in het raadsvoorstel wat voor lag in de raadsvergadering van 19 december jl.
Hierin wordt voorgesteld om:
- na 2024 te stoppen met een volledige deelname aan de regionale samenwerking binnen de RNOB, 
- voortaan in de volle breedte deel te nemen aan de regionale samenwerking binnen de regio Hart van Brabant (Midden Brabant), 
- in het verlengde hiervan deel te nemen aan de samenwerking Midpoint Brabant (samenwering tussen overheid (gemeenten binnen HvB), ondernemingen, onderwijs en kennisinstellingen). 
 
De samenwerking binnen de regio HvB is goed. Als raad en college nemen we al langer constructief deel aan de samenwerking binnen de regio.
De samenwerking is juridisch verankerd binnen een formele ‘gemeenschappelijke regeling’ (ipv van een convenant). Enkele raadsleden nemen deel in de regionale adviescommissie. In de afgelopen periode is de informatievoorziening behoorlijk verbeterd en heeft de raad meer invloed en grip op de regionale samenwerking. Een belangrijk argument om te kiezen voor deze regio.
Menu