In de laatste raadsvergadering van 9 november werd de begroting voor het komend jaar besproken. Een belangrijk moment voor de gemeenteraad om in aanvulling op de geplande activiteiten en financiering toch ook nog voor eigen belangrijke onderwerpen aandacht te vragen. Een goed moment dus ook om je als politieke partij te profileren en te laten zien dat je rekening houdt met de behoefte van de achterban (de kiezers). Zo’n raadsvergadering heeft daarmee ook wel weer een hoog ceremonieel gehalte. De behandeling van de begroting wordt gestart met per fractie de algemene beschouwingen voor het komend jaar uit te spreken. Samengevat hebben we hierin als DMP het volgende opgenomen. 

De financiële situatie van de afgelopen jaren zijn erg positief te noemen waardoor een stevig opgebouwde reserve is gerealiseerd. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat dit ook nodig is om de begroting vanaf 2026 sluitend te houden. Dit vanwege mogelijke korting op de gemeentefonds-uitkering en onzekerheden rond de GOL-projecten en voorziene investeringen in o.a. gemeentelijke gebouwen. Gelet op de opgebouwde reserve en het feit dat er zeker nog onderhandeld zal worden met het nieuwe kabinet is het ons standpunt om door te pakken met het uitvoeren van het coalitieprogramma.

We hebben aandacht gevraagd voor het Integraal Huisvestingsplan voor schoolgebouwen en aandacht gevraagd voor de vertraging op de planning en de noodzaak om snel een oplossing te realiseren voor ‘de Bussel'. Het belang van de verkeersveiligheid, met name op de Tuinbouwweg, Priemsteeg en de kruising Tuinbouwweg-Mommersteeg, hebben we scherp benadrukt. Daar waar het gaat over het onderwerp wonen hebben we onze zorgen geuit over de ambitie rondom het aantal te realiseren woningen. Daarbij specifieke aandacht gevraagd voor starters op de woningmarkt (mbt de leeftijdscategorie 23-27 jaar). Dit om voor hen de kansen op een woning te vergroten. Hierover hebben we een motie ingediend welke is aangenomen door de gemeenteraad. In deze motie roepen we op om een percentage woningen met voorrang toe te wijzen aan Heusdense jongeren tussen de 23 en 27 jaar. Met VVD en CDA hebben we een motie ingediend over de al te lang durende inrichting van de Vismarkt in de vesting. Deze is raadsbreed aangenomen.

We zijn kritisch geweest op de verhoging van de afvalstoffenheffing a.g.v. het eerdere besluit rondom het ophalen van oud papier en PMD. Positieve punten zijn uiteraard ook genoemd, waaronder inwonersparticipatie, de invoering van het jeugd en gezinsteam, de verhuizing van de bibliotheek Drunen, en de uitbreiding van BOA's. Tot slot worden enkele aandachtspunten voor de toekomst genoemd, zoals beweeg- en speelmogelijkheden in Oudheusden, duurzaamheid van gemeentelijke monumenten, sportaccommodaties, mobiliteit en openbare ruimte.

Na het voorlezen van de algemene beschouwingen en de reactie van het college hierop werd er gedebatteerd over een aantal relevante onderwerpen en ingebrachte moties. Tijdens dit debat kon ook de emotie nog wel eens oplopen, maar dat zorgt in ieder geval voor een dynamisch overleg. Ter afsluiting wordt over de begroting en (nog overgebleven, niet ingetrokken) moties gestemd. Voor DMP zijn beide moties aangenomen. De begroting voor 2023 is geaccordeerd door de gemeenteraad. Onze wethouder kon dus tevreden naar huis.

Lees het hele betoog hier.

Menu