DMP Heusden wil dat het geld voor jeugdzorg komt waar het bedoeld is en dat de kwaliteit op orde is. De doelgroep en zijn omgeving kan zich in een kwetsbare situatie bevinden en daar mag geen misbruik van gemaakt worden. Het bestuur in de regio Hart van Brabant wil graag regionaal samenwerken in het toezicht op zorgaanbieders. De huidige verordening biedt nog geen ruimte voor gemeentelijk toezicht op jeugdhulpaanbieders.

Voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de landelijke toezichthouder. De IGJ start een onderzoek bij nieuwe aanbieders en op basis van signalen of opvallende gegevens. Wanneer gemeenten zelf ook toezicht willen houden, moeten zij dit opnemen in hun eigen verordening. In afstemming en overeenstemming met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant is nu een artikel toegevoegd aan onze eigen verordening. Hierin is bepaald dat het college een toezichthouder kan aanwijzen. In hetzelfde artikel is bepaald dat het college in de beleidsregels nadere criteria kan vaststellen over de bevoegdheden van deze toezichthouder. Hiermee gaat men nu aan de slag.

De gemeentelijk toezichthouder Jeugd zal toezicht houden op het rechtmatig uitvoeren van de wet om misbruik en oneigenlijk of ondoelmatig gebruik van de wet te voorkomen. Ook zal deze toezichthouder toezien op de bovenwettelijke kwaliteitseisen die worden gesteld in onze gemeentelijke beleidsregels aan pgb-aanbieders. Daarnaast blijft de IGJ toezichthouder op de kwaliteitseisen die de Jeugdwet stelt aan jeugdhulpaanbieders.

Menu