Op de krappe Heusdense woningmarkt is het voor jongeren moeilijk om aan een passende woning te komen. DMP-raadslid Noah Brok (21) stelt daarom schriftelijke vragen aan het college om te kijken hoe de kansen van jongeren op een sociale huurwoning, middenhuurwoning en goedkope koopwoning de komende jaren kunnen worden vergroot. “Het is belangrijk dat er voor Heusdense jongeren een betaalbare woning is om de leefbaarheid en sociale cohesie van onze gemeente te behouden,” aldus Brok. 

Sociale huur
Recentelijk is Woonveste gestopt met het verloten van een deel van de sociale huurwoningen waardoor inschrijfduur bepalend is voor een positie op de wachtlijst. Omdat inwoners zich pas vanaf hun 18de kunnen inschrijven staan jongeren vaak nog niet lang genoeg ingeschreven om serieus kans te maken op een woning. Daarbij komt de druk die het regionale verdeelsysteem van WoonService Regionaal wat er voor zorgt dat de kansen voor jongeren op een sociale huurwoning nog kleiner zijn. DMP Heusden vraagt daarom naar de mogelijkheden om een deel van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan jongeren onder de 27, zoals ook aan senioren boven de 55 wordt gedaan en om deze woningen ook met voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners. Op deze manier hoopt de fractie van DMP de kansen van jongeren op een sociale huurwoning te kunnen vergroten. 

Middenhuur
Veel jongeren verdienen na het studeren te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning maar hebben een te laag inkomen voor een hypotheek. Een mooie oplossing hiervoor is middenhuur. Deze woningen hebben een maximale huurprijs van 950,-. Op deze manier kunnen jongeren in een huurwoning kapitaal opbouwen waardoor zij later mogelijk alsnog een hypotheek kunnen krijgen. In de woonvisie zijn echter geen concrete doelen en afspraken opgenomen over deze vorm van woningen en daarnaast is onduidelijk hoeveel woningen in Heusden onder het middensegment vallen. De fractie van DMP Heusden heeft daarom om concrete doelstellingen gevraagd die jaarlijks kunnen worden geevalueerd. Op deze manier hoopt DMP Heusden ervoor te zorgen dat woningen voor jongeren weer haalbaar en betaalbaar worden. 

Goedkope koop
Dankzij de nadrukkelijke inzet van DMP Heusden is in woonvisie opgenomen dat minimaal 10% van de woningen in een bestemmingsplan moeten worden gebouwd voor starters en 10% voor senioren. Wie naar de lijst met gerealiseerde woningen in 2022 kijkt, ziet dat het aantal starterswoningen achterloopt op het aantal seniorenwoningen. DMP Heusden is benieuwd wat hiervan de oorzaak is en hoopt dit de komende jaren te kunnen verbeteren. We zien in nieuwe bestemmingsplannen een toename van het percentage starterswoningen, maar wat DMP Heusden betreft is er nog steeds werk aan de winkel. Dit is een kwestie van de vingers aan de pols houden en voortdurende aandacht om aan de behoefte van onze inwoners te kunnen voldoen.

Een link naar de ingediende vragen is hier te vinden: schriftelijke vragen kansen van jongeren op een huurwoning. 

Menu