DMP Heusden is blij met het initiatief van het college om te komen tot een visie op beweeg- en ontmoetingsruimte. In de raadsvergadering van 6 juli 2021 dienden we daarvoor een motie in die unaniem werd aangenomen. Ook in het coalitieprogramma staat het belang van bewegen en ontmoeten opgenomen. In de voorgelegde visie worden vier ambities beschreven:

Ambitie 1 Aantrekkelijke en toegankelijke beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong tot oud;
Ambitie 2 Grote centraal gelegen beweeg- en ontmoetingsplekken voor de wijk, onderwijs en zorg-instellingen;
Ambitie 3 Integratie speel- en beweegruimte met andere ruimtelijke opgaven in de gemeente; 
Ambitie 4 inwoners betrekken bij het (her)ontwikkelen van speelplekken.

Met deze visie zijn de kaders gesteld voor het maken van een uitvoeringsplan. In het eerste kwartaal van 2023 moet dit plan er liggen met een financiële onderbouwing. Het is goed dat er veel informatie is opgehaald bij betrokkenen en dat dit verwerkt is in de visie. Een visie die wij als DMP Heusden kunnen ondersteunen. De intentie tot participatie van de buurt bij het uitvoeringsplan is een goede zaak.Toch hebben we nog enkele zaken onder de aandacht gebracht. Als DMP Heusden kijken we ook altijd naar een zorgvuldig beheer van de gemeentelijke portemonnee. Van belang vinden we dat er vooraf goed onderzoek gedaan wordt of speelveldjes gebruikt worden en aanpassing op juist die plaats nodig is en we niet iets optuigen wat staat te verpieteren. We zien graag dat hiervoor aandacht is in het uitvoeringsplan.

Ook de extra uitbreiding van formatie is voor ons een aandachtspunt. We zijn ons ervan bewust dat je moet investeren als je een inhaalslag wilt maken. Maar we kunnen niet op elk terrein uitbreiden zonder de interne werkverdeling kritisch tegen het licht te houden. Ook  het vinden van geschikte medewerkers in deze arbeidsmarkt krapte is een zorg.Tot slot hebben we meegegeven dat er in de visie meer aandacht mag zijn voor inclusiviteit. We willen dat iedereen binnen onze gemeente in staat wordt gesteld om mee te bewegen en ontmoeten, ongeacht leeftijd, doelgroep of gesteldheid. Met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Menu