DMP Heusden heeft tijdens de raadsvergadering van 4 juli kritische vragen gesteld over regionale samenwerkingen. Tijdens de informatievergadering van 23 juni en de raadsvergadering van 5 juli is het Jaarplan en de begroting besproken van de regio’s Noord Oost Brabant en Hart van Brabant. Wat hierbij opvalt is dat de plannen veelal globaal en soms (te) abstract zijn uitgewerkt. Daarnaast valt uit de jaarrapportages niet duidelijk op te maken wat de regiosamenwerking heeft gebracht voor onze gemeente en wat het directe belang is van de samenwerking. Fractievoorzitter Rene Broos voerde het woord namens de fractie van DMP.

De regiosamenwerking richt zich op de samenwerking tussen de gemeenten in de betreffende regio. In deze samenwerking praten de wethouders over regio-opdrachten en regiokaders. De bedoeling is dat deze portefeuillehouders afstemmen met de gemeenteraad, vooral daar waar het gaat over de belangrijke verantwoordelijkheid van de raad; de kaderstellende en controlerende taak. Op dit onderdeel zit spanning. De raad heeft soms het gevoel op onderdelen haar positie te verliezen als er regionale keuzes worden gemaakt welke gevolgen hebben voor onze eigen gemeente. De vraag is gesteld: hebben we nog wel voldoende in te brengen bij de uitwerking van de regionale werkplannen en kunnen we nee zeggen tegen regionale plannen waar we als gemeente niet achter staan? Met name hierover is uitgebreid gesproken in de informatievergadering en de raadsvergadering.

Naar aanleiding van gestelde vragen hierover met name door DMP en Heusden Transparant heeft de portefeuillehouder (burgemeester) toegezegd de afstemming met de raad hierover te zullen verbeteren en op meerder verzoek hierover een specifieke thema-avond te organiseren. Daarnaast is door DMP gevraagd om duidelijk en concreet te maken wat de regionale samenwerking binnen de regio Noord Oost Brabant in de afgelopen 10 jaar heeft opgeleverd. Dit zal worden ingebracht tijdens de toegezegde thema-avond. Aanvullend is de vraag gesteld of we nog steeds bij meerdere regio’s aangesloten willen blijven of dat we alsnog de keus moeten maken bij 1 regio aan te sluiten (zoals andere gemeenten ook doen). Om die vraag te kunnen beantwoorden is eerst meer inzicht nodig. Volgens DMP-raadslid Rene Broos is het belangrijk dat de gemeenteraad en het college de komende tijd de dialoog aan gaan om te kijken welke regionale samenwerking het beste past bij onze gemeente. Wordt vervolgd dus.

Menu