Waar staat de DMP nu eigenlijk voor? Wat zijn de belangrijkste waarden van waaruit zij handelt en welk houvast is er bij het bepalen van standpunten? Deze vragen en uitgangspunten van DMP Heusden zijn beschreven in een aantal pijlers, fundamenten voor onze identiteit en van belang voor het bepalen van positie in de discussies waarin wij betrokken zijn of worden.

Ieder die betrokken is bij de DMP geeft vanuit een eigen perspectief antwoord op de vragen en ieder creëert zo zijn eigen versie van de DMP. En het past meestal wel, de drijfveren zijn ontstaan in het verleden, in de tijd dat de DMP ontstond en groeide in één van de kernen. De partij is inmiddels gegroeid, heeft een stevige positie in de gemeentepolitiek opgeëist nu zij in grootte en betekenis de eerste partij van Heusden is geworden in de verkiezingen van 2018. Ook groeit het aantal leden en belangstellenden; tijd om de vragen  “wat bindt ons nu ook al weer” en “welke partij willen wij zijn?” weer eens aan de orde te stellen.

Het imago van onze partij is te omschrijven met begrippen als positief kritisch, meewerkend, divers van samenstelling (wij hebben ook jonge leden, zijn goed verspreid over de kernen) en wij zijn actief. Wij hebben en zijn een goed netwerk. Het mooie is dat iedereen zich bij ons thuis voelt, dat is een kracht en tegelijkertijd ook een zwakte: waar bekennen wij kleur?  Waarom zouden mensen voor ons kiezen?  Als wij ons profiel niet explicieter maken lopen wij het gevaar dat wij ‘marktaandeel’ verliezen omdat ons profiel niet altijd heel scherp is en dus voor kiezers wellicht niet interessant is.

De uitgangspunten van de DMP zijn beschreven in een aantal pijlers, fundamenten voor onze identiteit en van belang voor het bepalen van positie in de discussies waarin wij betrokken zijn of worden:

Pijler 1: De basis ligt in de kernen
Van oudsher ligt hier onze oorsprong, één die wij vast willen houden. Maar ook één die wij een nieuwe inhoud en betekenis willen geven. Sociale cohesie is belangrijk voor het goed functioneren van de samenleving en voor het leef- en woonklimaat in de dorpen en wijken. De nadruk ligt wat ons betreft op de leefbaarheid van de kernen Natuurlijk is het fijn als er in de directe omgeving van de plek waar je woont voorzieningen als winkels, openbare voorzieningen als bibliotheken en sport- en recreatiemogelijkheden zijn, maar van hoger belang vinden wij de leefbaarheid. Het ondersteunen van sociale structuren als verenigingen, sociëteiten en andere verbanden vinden wij van hoger belang, zeker als er keuzes gemaakt moeten worden vanwege financiële druk.

Leefbaarheid wordt bepaald door een groot aantal factoren. Bereikbaarheid is er daar één van. Daarom staat de aanleg en behoud van veilige verkeersverbindingen voor alle groepen verkeerdeelnemers (en in het bijzonder de kwetsbaren onder hen)  hoog op onze agenda en blijven wij de nadruk leggen op goede Openbaar Vervoersverbindingen, waardoor het wonen in de kernen voor alle groepen aantrekkelijk en mogelijk blijft.

In de kernen moet het voor elke bevolkingsgroep mogelijk zijn om goed en veilig te wonen. Wij vinden het van belang dat er passende woonvoorzieningen zijn voor elke leeftijdsfase: ‘generatiegericht wonen’ noemen wij dat. Het huren of kopen van een woning moet mogelijk (betaalbaar) zijn voor startende jongeren, voor gezinnen die ruimte nodig hebben en voor ouderen die weer andere eisen stellen aan het zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Het woningaanbod in de kernen dient aan al deze verschillende wensen tegemoet te komen.

Pijler 2: Iedereen doet mee
Iedereen doet mee aan de samenleving, dat is voor ons belangrijk. Wij willen ook mogelijk maken dat het voor leden van kwetsbare groepen mogelijk is mee te doen. Ieder naar vermogen. Dat betekent dat wij zorgzaam zijn, voorzieningen in stand willen houden en uitbouwen die zich hierop richten. Dit betekent overigens niet dat de DMP van mening is dat de overheid daar alleen verantwoordelijkheid voor draagt: wij verwachten ook dat die bijdrage geleverd wordt door betrokkenen zelf: niet pamperen maar deelnemen. Wederkerigheid is een belangrijk begrip daarbij: helpen en ondersteunen waar nodig en tegelijkertijd ook appelleren aan de eigen kracht.

Het hebben van werk, betaald of als vrijwilliger, doet goed aan het gevoel van eigenwaarde en is deels bepalend voor de plaats die je inneemt in de samenleving. Het bevorderen van het functioneren en de groei van de lokale economie is mede daarom een belangrijke taakopdracht voor het gemeentebestuur.

Pijler 3: Respectvol omgaan met….
Hier ligt een belangrijk ankerpunt voor de DMP; dit respectvol omgaan met …… is op veel thema’s van toepassing. Zo is respectvol omgaan met het milieu en met onze leefomgeving een kernpunt in onze visie. De gewenste economische ontwikkeling die eerder beschreven is moet toetsing aan waarden van duurzaamheid en integriteit kunnen doorstaan; wij vinden dat wij het milieu moeten “heel houden”. Dit respect betreft ook mensen met een andere culturele achtergrond.

Pijler 4: Houd het eenvoudig
Wij willen niet alles in regels vangen: er is al teveel voorgeschreven waardoor het zoeken en vinden van de weg in de maatschappij ingewikkeld is. Regels bieden garanties en uitgangspunten voor duidelijkheid en gelijkheid, maar verstrikken en verstikken ook. Dus onze visie is dat enkel voorgeschreven moet worden wat beslist noodzakelijk is. Het uitgangspunt hierbij is : “iets kan, tenzij…..”. Maak het inwoners, ondernemers, organisatoren van evenementen etc. zo eenvoudig als mogelijk is. Met respect voor de vrijheid en veiligheid van anderen.

Pijler 5: Wij zijn er voor het algemeen belang
Een partij met een lokaal karakter zoals de onze moet meer nog dan andere politieke partijen waakzaam zijn voor cliëntelisme. Wij zijn er voor het algemeen belang. Maken keuzes op oprechte en integere afweging van belangen en zijn te vertrouwen.  Dat is de kernwaarde van onze partij, dat is waar wij voor staan.

Wat vraagt dit van onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad?

Deze uitgangspunten vormen een belangrijk deel van onze basis en zijn daarom richtinggevend voor de manier waarop de vertegenwoordigers van DMP in de gemeenteraad vorm geven aan de politieke opdracht. Leden van de DMP-fractie hebben een onderzoekende en open houding en zijn helder en transparant in onze opvattingen. Zij zijn kritisch, vooruitstrevend en constructief. In de verhouding tussen raadsleden en collegeleden hechten wij aan het dualistische inrichtingsprincipe. De leden van de DMP-fractie werken met en voor de inwoners van Heusden.  

Ons motto is: Samen doen, samen sterk! 

Menu