De gemeente Heusden gaat eigen inwoners voorrang geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Een unaniem aangenomen motie van DMP Heusden samen met VVD, Gemeentebelangen en Heusden één heeft hiervoor gezorgd. Woonveste is sinds enkele jaren aangesloten bij WoonService Regionaal, een regionaal systeem waardoor Heusdenaren zich kunnen inschrijven op woningen in de regio en andersom. De cijfers laten echter zien dat er vooral veel inwoners uit de regio zijn die in de gemeente Heusden profiteren van deze maatregel. Daarom vond de fractie van DMP Heusden het nodig om maatregelen te treffen om de kansen van Heusdenaren op de huurwoningmarkt te bevorderen.

Op dit moment worden 48% van de woningen toegewezen aan inwoners die niet afkomstig zijn uit de gemeente Heusden. DMP Heusden vind dit aantal echt veel te hoog. Daarnaast is de slagingskans van Heusdenaren op de regionale woningmarkt slechts 16,1% ten opzichte van het regionaal gemiddelde van 18,5%. De lokale slagingskans van Vlijmenaren is slechts 8%. DMP is van mening dat WoonService Regionaal een groot nadelig effect heeft op deze cijfers en is daarom kritisch op de samenwerking tussen Woonveste en regionale woningbouwcorporaties binnen WoonService Regionaal. Reden genoeg voor DMP om een motie in te dienen die er voor zorgt dat de gemeenteraad de grip op de woningmarkt niet verliest.

Dankzij de motie kunnen in de toekomst nieuwbouw sociale huurwoningen worden toegewezen aan Heusdenaren. Daarnaast moet de motie ervoor zorgen dat 25% van de bestaande sociale huurwoningen enkel worden toegewezen aan Heusdenaren, dit is het wettelijk maximum. Tot slot worden een bepaald percentage woningen bestemd voor jongeren, zodat de kansen van jongeren op een huurwoning worden vergroot. “We zijn als fractie DMP Heusden uiteraard ontzettend blij met dit resultaat. Al jaren lang bijt DMP zich vast in het onderwerp volkshuisvesting en doormiddel van deze motie geven we handen en voeten aan de eerder voorgestelde maatregelen op de woningmarkt. Door deze motie worden de kansen van eigen inwoners op een sociale huurwoning aanzienlijk vergroot. We willen alle Heusdenaren, jong en oud, voorzien in hun woningbehoefte en deze motie geeft daar invulling aan.” Aldus raadslid Noah Brok (20) die de motie namens DMP en de andere coalitiepartijen heeft ingediend.

Lees hier de aangenomen motie.

Menu