Dit keer ontvingen we naast de jaarstukken 2023 en begroting 2025 ook een aanpassing van de begroting 2024. Deze aanpassing is nodig omdat de algemene reserve onder het afgesproken minimum is gezakt. Daarnaast vraagt de GGD om eenmalige transitiemiddelen voor het programma ‘Transitie naar een toekomstbestendige GGD’.

"Er wordt veel geld gevraagd. Het totale plan kost 3,5 miljoen, ruim 1,3 miljoen euro voor het aanvullen van de algemene reserve en 2,75 miljoen voor het transitieplan. Hiervan dient 2,75 miljoen van de regio gemeenten te komen en de rest komt voor rekening van de GGD", zegt DMP-raadslid Jeannette Verhoofstad-Stupers. De GGD Hart voor Brabant heeft, volgens wethouder van Steen, “geen vet meer op de botten” en is niet in staat om dit bedrag binnen de reguliere bedrijfsvoering op te lossen.

Het transitieplan dat voorligt is een uitwerking op hoofdlijnen en de volledige financiële doorrekening ontbreekt daarom. De GGD Hart voor Brabant gaf aan dat de kosten voor de baten uitlopen en men om die reden het volledige bedrag vraagt en dat de exacte uitwerking volgt. Het geld dat over is zal terugkomen naar de gemeenten.
De zorgen van DMP zaten en zitten erin dat men met de uitwerking van de ideeën kan toeschrijven naar het beschikbaar gestelde budget. "DMP Heusden begrijpt de noodzaak tot veranderen binnen de GGD Hart voor Brabant en ondersteunt de transitie maar vindt het veel geld voor een niet uitgewerkt plan zonder volledige financiële onderbouwing. We hebben gevraagd om als gemeenteraad de financiële doorrekening te ontvangen wanneer deze gereed is", zegt Jeannette-Verhoofstad-Stupers. De wethouder heeft dit toegezegd.

Bij de GGD Hart voor Brabant nemen we als regio een basispakket af van diensten. Daarnaast kun je als individuele gemeente ook ‘plustaken’ afnemen. De tarieven voor deze plustaken zijn de afgelopen jaren fors gestegen. De GGD voert in 2024 een onderzoek uit naar de tarieven van deze plustaken. De uitkomst van dit onderzoek worden in het najaar van 2024 verwacht en kan door de raad worden meegenomen in de keuzes van afname van plustaken voor de gemeente Heusden voor de begroting 2025.

Menu