Al jaren komt de nijpende situatie in de jeugdzorg voorbij. Onder andere de grote financiële tekorten en de ellenlange wachtlijsten. ”Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg” is een bekende uitspraak. Dat de gemeente Heusden een andere koers moet gaan varen lijkt dan ook een logische stap. Dat de gemeente Heusden voor een Jeugd & Gezinsteam durft te gaan, vinden we als DMP Heusden een goed streven. In de raadsvergadering van 28 september jl. voerde DMP-raadslid Jeannette Verhoofstad hierover het woord.

Voor DMP Heusden zijn enkele zaken in dit verhaal ontzettend belangrijk:

  • de kwaliteit van de dienstverlening in de (jeugd) zorg staat voorop;
  • het geld wat voor de (jeugd) zorg bedoeld is dient ook terecht te komen op de plaats waar de zorg daadwerkelijk verleend wordt;
  • we willen het probleem oplossen en niet alleen het symptoom bestrijden.

Maar je nek uitsteken en de ogen op je gericht hebben brengt ook risico’s met zich mee. Een goede organisatie neerzetten is voor DMP Heusden dan ook essentieel. We willen dan ook nogmaals het belang aangeven van de juiste mensen op de juiste plek. Voorgesteld wordt om een Jeugd & Gezinsteam op te starten waar inwoners terecht kunnen met alle vragen over jeugdigen en het gezin. Ook huisartsen en het onderwijs verwijzen bij voorkeur door naar dit team voor vragen en ondersteuning en alle verwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp lopen via dit team. Alle betrokken partijen worden meegenomen in deze ontwikkeling.

De aanpak die in het plan wordt voorgesteld leidt tot een grote verandering van de organisatie van de jeugdhulp. De inzet van het Jeugd & Gezinsteam zou er toe moeten leiden dat ouders en jeugdigen snel, effectief en dichtbij huis ondersteuning ontvangen. In dit team wordt gekeken naar de hulpvraag van het hele gezin en met name ook de achterliggende oorzaak. Door de oorzaak aan te pakken zorgen we voor effectieve hulp op de lange termijn. Begeleiding kan direct vanuit het jeugd- en gezinsteam plaatsvinden door bekwame professionals waardoor in veel gevallen geen verwijzing naar jeugdhulp meer nodig is.

In de raadsvergadering hebben we als DMP Heusden twee zaken aan de orde gesteld. Als eerste de samenstelling van het Jeugd & Gezinsteam is voor ons essentieel. Voor DMP Heusden zijn concessies in de kwaliteit van dit team niet aan de orde. De wethouder deelde deze mening. De juiste mensen op de juiste plek. Een brede expertise van SKJ geregistreerde medewerkers, met veel ervaring, ieder op hun eigen specialisme. Daarnaast geldt hetzelfde voor het monitoren van de kwaliteit van dienstverlening. De cliënttevredenheid is hiervoor een belangrijk aspect maar ook de deskundigheid op de scholen. Zij staan nauw in contact met alle betrokkenen. Ook dit wordt door de wethouder erkend en de scholen worden volgens hem gezien als belangrijke schakel in het leven van de jeugdige.

Om het Jeugd & Gezinsteam en alles rondom hen op te richten is een budget geschat van €1.370.000. Dit bedrag komt ten laste van het meerjarig begrotingssaldo van 2022 en verder. Het begrotingssaldo kan op z’n beurt weer positief beïnvloed worden door de verwachte besparingsmogelijkheid van € 1.035.000. Dit besparingspotentieel kan echter nog oplopen. Zo gaan de kosten grotendeels voor de baten uit.

Menu