Op de raadsagenda van 28 september stond het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte. In dat plan is inzichtelijk gemaakt hoe in Heusden het beheer en onderhoud geregeld gaat worden van alles wat je buiten tegenkomt aan straten, groen, banken, prullenbakken, verkeers- en straatnaamborden en bijvoorbeeld speeltoestellen. Maar ook hoe vaak wordt gemaaid of hoe de gladheidbestrijding is georganiseerd. Op welk niveau al dat onderhoud kan worden uitgevoerd is uiteraard vooral afhankelijk van het hiervoor beschikbare geld in de begroting. DMP-raadslid Ivan van Hemert hield hiervoor een warm pleidooi.

DMP vraagt al jaren om extra aandacht en geld voor de vooral technische en veilige, maar ook esthetische verbetering van de openbare ruimte. Concreet hierin het onderhoud en vernieuwing van straatwerk van alle langzaamverkeersvoorzieningen zoals trottoirs, fietspaden, maar zeker ook de straten in al onze kernen. Daarnaast is de rolstoelvriendelijkheid naar de mening van DMP nauwelijks vooruit gegaan. We worden gemiddeld ouder, maar blijven niet altijd evenredig mobiel. Er is behoefte aan zogenaamde rolstoelvriendelijke stoepen en een vlakke straatvloer en de behoefte aan meervoudig gebruik van de straat is groter dan in het verleden, aldus Van Hemert. Ook niet ongenoemd bleef de huidige magere kwaliteit van het openbare groen en het onderhoudsniveau hiervan.

De afgelopen jaren hanteerde de gemeente voor het buitenonderhoud de kwalificatie ‘heel en veilig’ als criterium. Daar wordt nu gelukkig vanaf gestapt en daarbij vindt DMP dat de buitenruimte veiliger en beter moet en het groen fraaier en fleuriger kan. Zowel in het coalitieprogramma als ook tijdens de laatste behandeling van de voorjaarsnota heeft DMP aandacht gevraagd voor noodzakelijke verbeteringen en om de gemeente Heusden voor te bereiden op flinke investeringen voor het nodige wegenonderhoud. DMP had daarvoor graag een completer plan gezien.

In deze raadsperiode is het onderhoudsbudget al een keer met € 500.000 verhoogd. Nu blijk dat dit bedrag deels op gaat aan het in stand houden dan wel op niveau brengen tot het huidige onderhoudsniveau. Maar DMP wil juist een inhaalslag naar een hoger niveau in de centra en woonkernen binnen de gemeente Heusden. En omdat alleen erover praten niet helpt wil DMP dat wordt gezocht naar meer financiële ruimte binnen de komende begrotingen. Tijdens de begrotingsvergadering zullen we hier op terug komen. Tot slot hoopt DMP de resultaten met eigen ogen te kunnen zien, maar willen we toch in 2023 al een eerste evaluatie van dit beleidsplan. Daar kon het college zich in vinden.

Menu