Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Grote impact Brabantse Aanpak Stikstof voor gemeente Heusden

DMP Heusden maakt zich zorgen. Daarom hebben we voor de raadsvergadering van 17 december jl. het initiatief genomen om te komen met een motie vreemd aan de orde van de dag waarin we de raad vragen om in gezamenlijkheid een brandbrief te sturen aan het provinciebestuur. Wat is er aan de hand?

Het provinciebestuur van Brabant heeft op 6 december 2019 de Brabantse Aanpak Stikstof gepresenteerd. Met de voorgestelde aanpak wil het provinciebestuur een dalende lijn van stikstofdepositie op beschermde natuur tot stand brengen en tegelijkertijd ruimte bieden aan maatschappelijke en economische activiteiten. Gezien de problematiek waarin we in Brabant -naar aanleiding van de PAS-uitspraak van de Raad van State- terecht zijn gekomen is een brede gebiedsgerichte aanpak begrijpelijk maar tegelijkertijd op onderdelen zorgelijk.

De positieve ontwikkeling in de Brabantse aanpak stikstof ziet vooral toe op een afname van depositie op Natura-2000 gebieden. Deze afname komt echter zeer eenzijdig vanuit de agrarische sector en wordt vervolgens deels gebruikt voor industriële bedrijven die nog geen natuurbeschermingswet-vergunning hebben. In onze ogen een totaal verkeerd signaal. Sterker nog stikstof rechten afnemen en gebruiken om tekortkomingen te herstellen lijkt ons onmogelijk in een rechtsstaat. Brabant wijkt daarmee ook af van het landelijke beleid en andere provincies in Nederland. Hiermee wordt voor de agrarische ondernemers in Brabant een ongelijk speelveld gecreëerd. DMP kan de acties met de Friese vlaggen wel begrijpen. Het is natuurlijk vreemd en Brabant onwaardig, dat de agrarische ondernemers in Heusden beter af zouden zijn als zij toevallig net aan de andere kant van de Maas wonen. Heusden is trots op de boer, de provincie zou dat ook wat meer mogen zijn.

En natuurlijk is het juist dat Brabant een hoge veedichtheid kent, maar dat geldt ook voor onze bevolkingsdichtheid en drukke wegennet. In de voorgestelde gebiedsgerichte aanpak moet veel meer in evenwicht naar de problematiek gekeken worden. In de huidige aanpak staan vooral concrete maatregelen bij de agrarische sector, bij andere sectoren wordt vooral gekeken naar het Rijksbeleid, elektrificatie of autonome ontwikkeling. Waarom niet wachten op het landelijke beleid? De commissie-Remkes komt met een tweede advies en het kabinet met aanvullende maatregelen. Zolang er geen duidelijkheid is over wat dat betekent voor Brabant zou je geen nieuwe stappen moeten zetten in je stikstofbeleid. Het maakt je een onbetrouwbare overheid wanneer je straks vanwege landelijk beleid weer verandering moet aanbrengen in je aanpak.

Maar belangrijker en zorgelijker voor ons als DMP Heusden zijn de gevolgen voor het grondgebied van de gemeente Heusden zelf. Zo zien wij dat de provincie op korte termijn (2020) stikstofruimte wil creëren nabij Natura 2000-gebieden en daarbij inzetten op het uitkopen van stikstofbronnen met een forse depositie op deze gevoelige gebieden. Dit zijn met name veehouderijbedrijven (100 tot 200 stuks). Waarbij naar zoveel mogelijk bedrijven wordt gezocht binnen de 5 kilometer van Natura 2000 gebieden. Gezien de ligging van onze gemeente tussen het Vlijmens Ven & Moerputten (& Bossche Broek), De Loonse en Drunense Duinen en De Langstraat zou bijna het gehele grondgebied van de gemeente Heusden binnen de 5 kilometer grens vallen. Dit heeft enorm veel impact op onze agrarische ondernemers en het buitengebied. Veel traditionele familiebedrijven komen voor fundamentele keuzes te staan en zullen veelal (moeten) stoppen. Met als gevolg dat de leefbaarheid op het platteland sterk achteruit zal gaan en ongewenste ontwikkelingen door leegstand van stallen hun kans krijgen. Onze plattelandsgemeente zal hierdoor gaan veranderen.

Om deze redenen vinden wij het noodzakelijk om ons Heusdens geluid te laten horen en aan de hand van een gezamenlijke brandbrief Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten onze zorgen kenbaar te maken. De voorgestelde aanpak heeft vooral door onze ligging tussen Natura-2000 gebieden een enorme impact op onze agrarische sector en ons buitengebied. Deze impact moet onder de aandacht worden gebracht bij het provinciebestuur. Samen met VVD, Heusden Transparant en CDA had DMP Heusden een motie opgesteld.

Andere partijen (Gemeentebelangen, Heusden een, Groenlinks en PvdA) wilden wel gezamenlijk een brief sturen, maar plaatsten de nodige kanttekeningen en vonden de inhoud van de motie te eenzijdig. Zij pleite voor een meer evenwichtige benadering, waarbij niet alleen de belangen van de agrarische sector aan de orde komen, maar waarbij er ook aandacht is voor de natuur. Hierop heeft DMP betoogd dat het vooral belangrijk is om gezamenlijk een geluid te laten horen over de zorgen die leven in Heusden. De motie is uiteindelijk ingetrokken. De gemeenteraad kwam overeen om te gaan werken aan gezamenlijke brandbrief die op 23 december 2019 is verstuurd. Een evenwichtige brief waarin onze zorgen en belangen van het grondgebied van Heusden naar voren komen en een uitgestoken hand voor het voeren van de dialoog met alle belanghebbende. Ook hier kiest DMP Heusden voor Samen doen, samen sterk!

 Zie hier het artikel in het Brabants Dagblad.