Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DMP gaat voor verstandig beheer van gemeenschapsgeld

Op 7 november 2019 werd de begroting 2020 behandeld in de raadsvergadering. In het algemeen gaat DMP voor een verstandig beheer van gemeenschapsgeld. Zie onderstaand de beschouwing van fractievoorzitter Martijn van Esch.

Voorzitter, 

Allereerst dank aan het college en ambtenaren voor het opstellen van de begroting en het beantwoorden van de vragen.

De begroting 2020 ligt voor. Goed om te kunnen constateren dat de gemeente Heusden financieel gezond is, de reserves op peil zijn en dat het meerjarenperspectief reëel in balans is. Een prima basis om de juiste dingen te doen voor onze gemeente. Ook zijn er flinke financiële uitdagingen en risico’s zoals bijvoorbeeld binnen het sociale domein.

We zitten inmiddels bijna op de helft van 4 jaar van het coalitieprogramma Heusden.Samen.Doen!

Heusden.Samen.Doen!, de titel van het coalitieprogramma, betekent dat de DMP-fractie van burgemeester en wethouders verwacht dat zij volhardend zijn in het opkomen voor de belangen van de gemeente Heusden SAMEN met de inwoners en bedrijven in de gemeente Heusden. U schrijft tot onze tevredenheid zelf in uw voorwoord dat u nieuwe uitdagingen samen aan wil gaan want regeren is vooruitzien. Wij vinden dat belangrijk.

Heusden.Samen.Doen! betekent ook dat burgemeester en wethouders aan dossiers moeten blijven trekken om deze periode zoveel mogelijk goede dingen voor de gemeente Heusden te DOEN. Wij verwachten dat burgemeester en wethouders intern dossiers blijven aanjagen zoals bijvoorbeeld bij Zwembad Het Run ook goed is gelukt. Denk aan het realiseren van betere wegen en een mooiere staat van onderhoud in onze gemeente. We hebben hier meer geld voor vrijgemaakt, graag zien wij, samen met inwoners van Heusden, concrete resultaten. Andere voorbeelden zijn de duurzaamheidsagenda, energietransitie, realisatie van nieuwe schoolgebouwen en upgrades waar nodig. De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, Plan Steenenburg en afronden van het Plein in Vlijmen. Belangrijk om grip te houden op de kosten van de jeugdzorg. Verkeersveiligheid op verschillende gevaarlijke punten in onze gemeente aanpakken en het SAMEN met inwoners komen tot een GVVP. Wij zien deze prioriteiten ook terug in de begroting. Wat DMP betreft doorpakken waar mogelijk. 

Omwille van de korte spreektijd beperk ik me tot enkele onderwerpen uit de begroting en vraag ik om aandacht voor zaken die DMP Heusden van belang acht.

DMP Heusden wenst het ambitieniveau uit het coalitieakkoord vast te houden in 2020 en de voorliggende begroting geeft hier ook invulling aan. De DMP-fractie vraagt de portefeuillehouders om alert te zijn op de efficiëntie van de processen. Is er niet teveel planvoorbereiding en te weinig uitvoering ten aanzien van sommige projecten? Bijvoorbeeld het betrekken van jeugd in de politiek lijkt (ondanks dat er best wel wat bijeenkomsten georganiseerd worden) soms te blijven hangen in de theorie van het gemeentehuis, terwijl de praktijk in eerste instantie om niet veel meer vraagt dan een goed gesprek van een paar jongeren aan een gezellige tafel. Heeft het college zicht op de effectiviteit van ingezette acties? Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dit niet? Maar misschien heeft u hier een visie op. Graag de reactie van het college in deze?

Een heikel punt voor onze fractie is opnieuw de afvalstoffenheffing. Er wordt gesproken over de hoge afvalheffing van het Rijk en over de extra inzamelkosten. Wij begrijpen het voorstel dat u doet, maar hoe zit het met het eerder toegezegde onderzoek naar bijvoorbeeld de kosten van de milieustraat? We verwachten van het college gedegen analyse naar mogelijkheden om de kosten naar beneden te brengen. Collegeleden, als u uw eigen plannen wil blijven uitvoeren, dan moet u ook scherp blijven op de efficiëntie van de uitvoering. Graag uw reactie.

Wij kijken reikhalzend uit naar bespreking van de geactualiseerde Woonvisie. Wij vinden het zeer belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn, ook voor jongeren, gezinnen en ouderen, en vooral ook zogenaamde levensloopbestendige woningen . Wij hebben nu het gevoel dat momenteel vraag en aanbod niet op elkaar aan sluiten. Hoe kijkt u hier naar?

Dan dossier de Voorste Venne. Hier ligt een grote uitdaging en ook grote risico’s. Wat DMP betreft dienen de kosten onder controle te komen en gaan we voor een Heusdens (en dus niet alleen Drunens) cultureel centrum. Waarbij vooral lokale Heusdense verenigingen een plek hebben. Wij hebben niet de wens om te concurreren met buren als de parade in Den Bosch en De Leest in Waalwijk. Wat ons betreft mag de wethouder kijken naar het combineren van functies. Bijvoorbeeld de bibliotheek functie of Bijeen of bijvoorbeeld een Vrijwilligershuis. Dit mag overigens ook in relatie tot andere locaties. Denk hierbij aan scholen of andere gemeenschappelijke gebouwen. Wellicht wordt op die vrijkomende plekken dan woningbouw mogelijk. Ten aanzien van Drunen het concrete voorstel van DMP: de bibliotheek in de Voorste Venne. Hierdoor ontstaat een win, win, win situatie. Meer bezoekers voor de bibliotheek. Goed voor de exploitatie van de Voorste Venne en mogelijkheden voor (sociale) woningbouw in Drunen. Deze zijn alle 3 afhankelijk van gemeenschapsgeld. Wat ons betreft mag hier  meer sturing op zitten en niet te vrijblijvend.
Dit kan tonnen voor de gemeenschap opleveren. Graag de reactie van het college of zij deze visie ondersteunt?

Dan kort een tweetal punten waar wij graag een reactie op hebben. 

De zogenaamde ANPR camera's op invalswegen in onze gemeente. We hebben hier ruim een jaar met succes geëxperimenteerd. Het doel was en is om de criminaliteit, vooral autodiefstal, terug te dringen en wordt ingezet vanwege de beperkte capaciteit bij de politie. De vraag is nu of het een opsporingsmiddel wordt, want als de grondslag van autodiefstallen er niet meer is dan vinden wij dat de politie samen met de gemeente Heusden mee mag betalen aan het handhaven van het systeem. Graag uw reactie in deze?

De toeristenbelasting. U stelt voor te indexeren vanwege oplopende uitvoeringskosten. Dat heeft u de afgelopen jaren nooit eerder gedaan Waarom kiest u hier nu wel voor?

Tenslotte wil ik in gaan op onze vragen inzake de hondenbelasting en de overlast van hondenpoep. Wat DMP betreft willen wij dat de opbrengsten van de hondenbelasting maximaal worden ingezet om de overlast tegen te gaan. Dit kan door de inzet van de BOA maar ook op andere manieren. Als de overlast afneemt kan wat DMP ook de belasting omlaag. Samen met de VVD en Heusden Een komen wij daarom met een motie (deze werd unaniem aangenomen). Die mijn collega Bram Lommers dadelijk zal voorlezen.

Dan kom ik aan het eind van mijn betoog. Er is sprake van een stabiele financiële situatie, maar wij willen wel benadrukken dat de financiële ruimte nog steeds beperkt is. Er zijn aanzienlijke risico’s. Door het SAMEN te DOEN verwacht de fractie DMP dat we de juiste snelheid kunnen maken met een verstandig beheer van de gemeentelijke portemonnee.

Tot zover in 1e termijn.

Tijdens de vergadering werden er vier moties aangenomen, deze werden alle vier door DMP Heusden gesteund. Daarnaast werd unaniem ingestemd met de Begroting 2020