De verkeersplannen voor het centrum van Vlijmen gaan in de ijskast. Wat DMP Heusden betreft een juiste beslissing van het college. Uit stukken blijkt dat door de GOL maatregelen het centrum van Vlijmen al flink autoluw wordt en aan het verder autoluw maken van het centrum de nodige nadelen kleven. Bovendien zijn de gebruikte cijfers in twijfel getrokken en geven deze in onze ogen onvoldoende vertrouwen om op basis daarvan (extra) verkeersmaatregelen te nemen. DMP Heusden heeft hier tijdens een speciale thema-avond voor de gemeenteraad ook voor gepleit en werd daarin door verschillende partijen gesteund.

Naast de eigen waarnemingen van DMP waren ook veel inwoners van Vlijmen tegen de geplande maatregelen, zo blijkt uit de vele zienswijzen en ingediende handtekeningenpetitie. Er waren veel zorgen over de nieuw geplande maatregelen en de gevolgen daarvan. Het college heeft daarom besloten om een pas op de plaats te maken en niet verder te gaan met hun voorkeursvariant 5A. En de draad pas weer op te pakken als de verkeersmaatregelen uit het GOL project zijn uitgevoerd. Dan kan daadwerkelijk gemeten worden wat de effecten in de praktijk zijn en kan ervaren worden of de nieuwe verkeerssituatie acceptabel is of vraagt om bijsturing en het nemen van aanvullende maatregelen.

Het GOL project zorgt ervoor dat aan de oostkant van Vlijmen een randweg voor verkeer van en naar de A59 wordt aangelegd. De huidige toe-en afrit 44 van de A59 (Vlijmen-Centrum) gaan dan dicht. Verkeer van en naar de A59 hoeft dan niet meer dwars door het centrum (De Akker en Grote Kerk). Dit zorgt voor een ruime halvering van het (doorgaande) verkeer in het centrum. Een andere GOL-maatregel die gevolgen heeft voor het verkeer in het centrum van Vlijmen zijn de toe- en afrit aan de zuidkant van de A59 (bij Nieuwkuijk), deze schuift namelijk op richting Vlijmen/Den Bosch. Dat levert extra verkeer op voor de Vendreef, Nassaulaan en Sint Catharinastraat en omliggende straten. Door deze maatregelen ontstaat een nieuwe verkeerssituatie in het centrum van Vlijmen, de zogenoemde 'referentiesituatie'.

De verkeercijfers van de zogenoemde referentiesituatie geven aan dat het centrum voldoende autoluw wordt ten op zichte van de huidige situatie (2020) en dat het voor nu niet noodzakelijk is om (extra) maatregelen te nemen. Om het doorgaande verkeer van noord naar zuid verder terug te dringen zou in de plannen van het college de Sint Catharinastraat en Karrestraat eenrichtingsverkeer worden. Het verkeer gaat zich hierdoor verspreiden via andere straten waardoor het daar drukker wordt en waarvoor weer aanvullende maatregelen nodig zijn (voorkeursvariant 5A), zoals in de Vlaemsche Hoeve. Maar ook deze maatregelen konden er niet voor zorgen dat het bijvoorbeeld in de Heistraat minder druk zou worden, het sluipverkeer bleef aanwezig. Uiteindelijk moet je je afvragen of al die maatregelen (en kosten) dan nog opwegen tegen het verder autoluw maken van het centrum. DMP is van mening dat dit niet het geval is en kan om deze reden de 'pas op de plaats' van het college ondersteunen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Het geplande eenrichtingsverkeer op de Akker (oost), dat al onderdeel uitmaakte van het centrumplan Vlijmen en de herinrichting van het openbaar gebied kan wat DMP Heusden betreft wel gewoon doorgaan. Dat heeft geen invloed op omliggende wegen. Bovendien kan de Oliemaat en het Plein hierdoor qua inrichting met elkaar verbonden worden. Tevens is het noodzakelijk om een oplossing te vinden voor de verkeerssituatie op de Kennedybrug. Die is nu al onveilig en zal met het verleggen van de op- en afrit aan de zuidkant van de A59 niet minder druk worden. DMP heeft aangedrongen op het op korte termijn intensiveren van de gesprekken met Rijkswaterstaat, zodat zo snel mogelijk inzichtelijk wordt hoe dit knelpunt opgelost kan worden.

Voor de verkeerscijfers van de hierboven genoemde huidige situatie (2020), referentiesituatie en voorkeursvariant 5A klik hier.

Lees hier een artikel uit het Brabants Dagblad

Menu