Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Visie op windturbines actualiseren

In Heusden wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld als nadere uitwerking van de duurzaamheidsagenda ‘Heel Heusden Duurzaam’. Zo stond dit onderwerp op 2 april wederom op de raadsagenda. Naast biodiversiteit, circulaire economie, klimaatadaptatie en sociaal en gezonde leefomgeving, is energie een van de vijf thema’s uit de duurzaamheidsagenda. Voor het thema energie is een ambitiekaart opgesteld, waarin globaal staat aangegeven hoe we gezamenlijk en betaalbaar de doelstelling gaan halen om in 2050 energieneutraal te zijn.

In de aanpak van de ambitiekaart worden vier oplossingsrichtingen onderscheiden; besparing, nieuwe warmte, innovatie en duurzame opwekking van elektriciteit (wind en zon).  Met deze ambitiekaart bepalen we onze Heusdense positie in de regionale energiestrategie. Hiermee maken we duidelijk dat we nadrukkelijk onze eigen verantwoordelijkheid nemen in de gezamenlijke opdracht. Bovendien voorkomen we zo dat er straks (door de regio of het Rijk) over ons wordt besloten. In het raadsvoorstel werd gevraagd in te stemmen met de ambitiekaart, dit gebeurde unaniem.  

De ambitiekaart moet een praatstuk vormen binnen de regio Hart van Brabant. Binnen de regio werkt de gemeente Heusden samen met andere gemeenten aan een Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS).  De REKS is een belangrijke bouwsteen voor de transitievisie warmte en het uitvoeringsplan op wijkniveau. In de komende drie jaar moet de weg worden vrijgemaakt om grootschalig en planmatig aan de slag te gaan met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Maar ook de ambities rondom zonne- en windenergie worden erin beschreven. 

Om zelf regie te houden binnen de regio wil de gemeente Heusden zowel een visie op zonnevelden als een visie windturbines hebben. De visie op zonnevelden is nagenoeg gereed en wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken. De visie op windturbines is verouderd (2009) en niet meer van deze tijd en moet dus zo snel mogelijk vernieuwd worden. Hiervoor diende alle partijen gezamenlijk, op initiatief van D66, een motie in. In de motie staat ook dat de visie tot stand moet komen door inwoners en andere betrokkenen mee te laten praten. Iets wat DMP Heusden van harte ondersteunt. Uiteraard zal de visie de nodige weerstand oproepen, maar we moeten ons er ook bewust van zijn dat we aan een beperkt aantal windturbines niet gaan ontkomen willen we de energiedoelstellingen realiseren. Daarom vindt DMP het belangrijk om dit samen te doen. Samen met de regio, betrokken en inwoners. Samen doen, samen sterk!