Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen tempo maken; de wind in de zeilen en volle kracht vooruit!Op 8 november 2018 werd de begroting 2019 behandeld in de raadsvergadering. In het algemeen gaat DMP Heusden voor een verstandig beheer van gemeenschapsgeld. Nu er voor komende jaren een coalitieakkoord ligt willen we volle kracht voorruit, maar we houden wel een oogje in het zeil als het gaat om budgetten. De bomen groeien nog niet tot in de hemel. Zie onderstaand de beschouwing van fractievoorzitter Martijn van Esch.

 

 

Voorzitter,

In het verkiezingsprogramma van DMP Heusden “Samen doen, samen sterk!” heeft DMP ambities neergelegd op het gebied van welzijn, werkgelegenheid, leefbaarheid, bereikbare dorpen, groen, veilig wonen en kwalitatief goed onderwijs. Veel daarvan is doorvertaald naar het coalitieakkoord Heusden.Samen.Doen!

In onze beschouwingen op de begroting van de afgelopen jaren heb ik vaak gerefereerd  aan het zeilen. Termen die naar voren kwamen: “Voorzichtig laveren”, ”Blijven we storm voor of breekt de mast?”,  “Scherp aan de wind varen”, “Voldoende snelheid maken, maar geen schipbreuk lijden”. Inmiddels weten we dat de economische wind gelukkig wat is gedraaid en uit de goede hoek komt. DMP wil daarom overgaan op de slogan “DE WIND IN DE ZEILEN EN VOLLE KRACHT VOORUIT”.

Vol enthousiasme, positivisme en daadkracht, dus op volle kracht komen tot de uitvoering van het coalitieprogramma Heusden.Samen.Doen! Hierbij hebben wij graag de wind in de zeilen, maar hierbij wel de oproep een oogje in het zeil te houden als het gaat om budgetten en financiën. DMP wil niet verrast worden zoals wat langer geleden bij sporthal Dillenburcht, en meer recent bij de invoering van omgekeerd inzamelen en jeugdhulp. Vooruitkijkend wil ik wijzen op het opknappen van het kasteel van landgoed Steenenburg. Wij zijn enthousiast dat dit plan is vlot getrokken, maar wel op de budgetten letten wat ons betreft. De recente oplevering van de Voorste Venne laat zien dat het ook prima binnen budget kan. Complimenten hier voor.

Volle kracht vooruit dus om tot realisatie van de plannen te komen. Want zonder druk verandert er niets. Daarnaast is het belangrijk om dit SAMEN te doen met de inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en bijvoorbeeld onderwijs in Heusden. De kansen voor lokale Heusdense ondernemers bij inkoop en aanbestedingen vinden wij als DMP een vanzelfsprekendheid.

Samen doen betekent blijven vragen en uitnodigen om mee te denken, maar ook de initiatieven die in de dorpen ontstaan ondersteunen. Dit vraagt iets van ons als raad, maar ook college en ambtelijke organisatie. Wij zullen wellicht wat meer volgend moeten zijn aan de samenleving. Maar deze houding om het samen te doen zou vanzelfsprekend moeten zijn en is super belangrijk.

Met die slogans SAMEN en VOLLE KRACHT VOORUIT in het achterhoofd een aantal onderwerpen nader beschouwd.

Tav het sturen op kostenverlaging; het verkopen van eigendommen

Voor onderhoud op gemeentelijke gebouwen wordt 300k per jaar gevraagd. Eerder hebben we gestuurd op de afstoting van gemeentelijke gebouwen. Omdat de ambitie niet is waargemaakt is dit nu het gevolg. In het verlengde van onze eerdere opmerkingen hierover mogen we van het college verwachten dat men ideeën heeft voor de komende termijn. Want wat DMP betreft is het overboord gooien van wat niet in het gemeentelijk bedrijfsvoering thuis hoort nog steeds noodzakelijk. Dit geldt zeker voor  gemeentelijke eigendommen. Het proactief afstoten van gemeentelijke eigendommen die geen toegevoegde waarde meer hebben voor de gemeenschap zou topprioriteit moeten zijn met als doel het terugbrengen van de kosten. Dit doen levert een meerjarig voordeel op. Alternatief zou kunnen zijn om percelen of panden geschikt te maken voor bijvoorbeeld sociale woningbouw. Heeft het college hier naar gekeken? Graag de reactie van de wethouder in deze. Wat is de aanpak voor de komende periode?

Tav de visie op onderwijs en de nieuwbouw in Oudheusden

Er wordt in de begroting gesproken over inzetten op het ontwikkelen van een visie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Daarnaast speelt nu actueel de nieuwbouw in Oudheusden. Wat ons betreft moet er snel gekomen worden tot een integrale visie op onderwijs, zodat het mogelijk wordt om toekomstige nieuwbouw of andere ontwikkelingen langs de lat te leggen van die visie. Vraag aan de wethouder wanneer hij deze visie op onderwijs voor de gemeente Heusden gereed kan hebben? En op welke manier hij de relevante stakeholders wil betrekken?

Parallel of tegelijkertijd gaan we natuurlijk nieuw bouwen in Oudheusden. Het een hoeft het ander niet in de weg te staan. DMP kijkt met grote belangstelling, maar ook met zorgen naar deze nieuwbouw. Wat ons betreft moet de schop zo snel als mogelijk in de grond. En aan de andere kant wel zorgvuldig omdat er nu een kans is om voor Oudheusden een Integraal Kind Centrum neer te zetten, waarbij we wijkfuncties nu of in de toekomst kunnen combineren. Kijk naar de gegevens over taalachterstand en overgewicht uit de wijkatlas voor Heusden. Het feit dat 25% van de basisschoolleerlingen niet in Oudheusden naar school gaat. En dan tenslotte dat er (nog) geen visie is op onderwijs vanuit de gemeente waaraan bouwplannen getoetst kunnen worden. De fractie DMP komt daarom met een motie die het college op roept om te komen tot gedegen onderwijshuisvesting in Oudheusden die tegemoet komt aan de eisen van hedendaags onderwijs en waar bij de realisatie of bouw zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met huidige of toekomstige noodzakelijke wijkfuncties. Ik zal de motie aan het einde van mijn betoog voorlezen.

Tav mobiliteit en openbare ruimte

Wij vinden het een goede zaak dat er aanzienlijk meer geld wordt uitgetrokken voor de openbare ruimte. Het groenstructuurplan en waterplan zien er goed uit en hebben we inmiddels vastgesteld. Wat ons betreft de bijbehorende FTE’s zo effectief als mogelijk inzetten. Daarnaast hoopt DMP dat we snel verder kunnen met het GOL. Wat wij willen voorkomen is dat we ipv volle kracht vooruit, juist geen voortgang boeken omdat we bij noodzakelijke aanpassingen wachten op GOL en het nieuwe GVVP. Wat ons betreft kunnen we prima aan de slag met bijvoorbeeld het fietspadenplan, het meer rolstoelvriendelijk maken van onze gemeente en het verbeteren van de verkeersveiligheid en kwaliteit.  Dus volop aan de slag met voorbereidingen en daar vooral vanaf het begin inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden bij betrekken. Graag horen wij de visie van het college in deze?

Tav uitvoering geven aan ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaat

Het college is goed bezig met betrekking tot het klimaat. Vaak samen met Energiek Heusden. Ook verschillende dorpen, zoals Hedikhuizen, willen stappen zetten. Het gaat DMP echter niet snel genoeg. We vragen ons af of dit college er een tandje bij kan, nee, bij MOET zetten, dit in het licht van het onlangs gesloten Klimaatverdrag? Een echte stap in de goede richting zou zijn om in navolging van Waalwijk concreet te worden tav de plannen voor windenergie. Recent lazen wij hierover in de krant. Wanneer verwacht het college haar plannen concreet te hebben? Graag uw reactie in deze.

Tav brandweerkazernes overdragen aan Veiligheidsregio Brabant Noord

De bedoeling is dat gebouwen overgedragen gaan worden aan de veiligheidsregio. Wat is uw visie hier op en kunt u toezeggen dat als er duidelijkheid en helderheid komt we als gemeenteraad vooraf, tussentijds en dus niet pas achteraf geïnformeerd worden als eea al in kannen en kruiken is. Graag uw reactie.

Tav FTE en apparaatskosten

U vraagt een flink aantal FTE’s om extra in te zetten op een flink aantal beleidsterreinen. In de periode 2017-2019 leidt dit tot een toename van FTE’s van 26. Dit is aanzienlijk te noemen. Daarbij is het wat DMP betreft noodzakelijk en vanzelfsprekend dat het inhuurbudget proportioneel zal dalen. Dit zijn immers communicerende vaten. Door vaste invulling zullen er minder of geen inhuurkosten meer gemaakt hoeven worden. Onze vraag is dan ook of de afname inhuur wel voldoende is in relatie tot toename aantal vaste fte? Graag de reactie van het college in deze.

Tav de jeugdhulp

De recente berichten tav de budgetten op jeugdzorg verontrusten onze fractie. Graag de huidige stand van zaken in deze. Want er zijn tegenstrijdige berichten. In de bijeenkomst van Hart van Brabant in mei werd nog gesproken over een flink overschot voor de gemeente Heusden. Dan bleek tijdens de Informatievergadering op 11 oktober dat we het plat gezegd, nog niet wisten. Op basis van de prognose vanuit de regio HvB zouden we in ieder geval uitkomen op een tekort van 1 miljoen. Echter omdat de eigen cijfers van de gemeente in vergelijking met de regio een zodanig groot verschil laten zien betwijfelde de wethouder of deze correct zijn. In de bestuursrapportage wordt daar ook een toelichting op gegeven. Al met al is de conclusie van DMP dat we op financieel gebied niet in control lijken te zijn binnen de samenwerking Hart van Brabant. Als we in een tijdsbestek (mei-juni-juli-aug-okt) van vijf maanden van een overschot naar een tekort van 1.2 miljoen kunnen gaan is er in onze optiek iets mis met de manier waarop administratieve organisatie is ingericht. Dit is wat DMP betreft een zeer groot zorgpunt. Wij willen er dan ook op aandringen om zo spoedig mogelijk inzicht te krijgen in de bestandsvergelijking van de gemeente en de regio. Op welke termijn kunnen wij dit verwachten?

Tav de tarieven afvalstoffenheffing

Hier is al veel over gezegd, juist ook omdat er zoveel onduidelijkheid over is geweest. Wat DMP betreft staat nog steeds de conclusie dat de tarieven te snel verlaagd zijn. Niet slim wat ons betreft, maar wel een voldongen feit waar we nu mee te maken hebben. Er is sprake van een structureel gat tussen opbrengsten en kosten. Het tarief wat nu voorgesteld wordt was ook ons voorstel en acceptabel. Een mix van maatregelen waarbij het inworp tarief voor restafval van 2,30 niet wordt verhoogd (hier zou een heel verkeerd signaal van uit gaan), een kleine verhoging van het vastrecht en om de kosten in balans te brengen en gedrag te beïnvloeden een tarief voor het ophalen van de grijze en groene container. Hiermee zitten we nog onder het landelijk gemiddelde.

De bijgestelde prognose in de 2e bestuursrapportage in het taakveld Afval roept bij ons irritatie op. Weer meer overschrijding. Wanneer houdt dit op? Wij willen benadrukken dat wat DMP betreft het college ook aan de kostenkant blijft kijken en bijvoorbeeld de milieustraat betrekt in een evaluatie. Maar ook het in control houden van de kosten en als het even kan het naar beneden bijstellen van de tarieven. Heeft u al stappen gezet in het onderzoeken van de kosten? Graag uw reactie.

Tenslotte

Tenlotte, voorzitter, kan ik u mededelen dat DMP Heusden in kan stemmen met de overige tarieven voor 2018. Wat ons betreft samen tempo maken; met de wind in de zeilen en op volle kracht vooruit!  Want zonder druk gebeurt er geen………!

Tot zover in 1e termijn.