Dinsdag 13 juli jl. kwam er een duidelijke boodschap aan het college. Het voor Heusden belangrijke GOL-project moet zeker doorgaan, maar niet tegen elke prijs. Een toezegging was nodig om DMP Heusden ervan te overtuigen het aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Een kleine kans bestaat dat de Raad van State voor 1 september een uitspraak doet waardoor de vertraging beperkt blijft. Duurt het langer dan moeten de kosten zo beperkt mogelijk blijven. Afbouw van het projectteam en voorbereidende werkzaamheden van de aannemer zijn dan noodzakelijk.

De kosten van het totale GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) waren vorig jaar maart nog begroot op bijna € 118 miljoen. Heusden stelde toen een bedrag van € 26,8 miljoen ter beschikking. Waalwijk en de provincie legde de rest bij. De zitting en de daarop volgende uitspraak van de Raad van State zijn ondertussen fors vertraagd. Deze vertraging heeft gevolgen voor het contract met de aannemer. De meerkosten zijn in beeld gebracht en de resterende risico’s zijn herijkt. De conclusie is dat het huidige projectbudget ontoereikend zal zijn voor de uitvoering van het project. De totale meerkosten van € 10,5 miljoen worden verdeeld onder de risicodragende partijen, namelijk de provincie (41%), gemeente Heusden (30%) en gemeente Waalwijk (29%). Voor onze gemeente dus een aandeel van € 3,2 miljoen. Optimalisatie van het ontwerp op verzoek van de gemeente Heusden zelf vragen nog eens om € 4 ton, waarmee de meerkosten op € 3,6 miljoen komen.

Vragen
DMP ging zeker niet over een nacht ijs, al helemaal niet als het om extra budgetten gaat. Vertrouwelijke stukken waaronder de afspraken met de aannemer en onderbouwing van scenario’s, risico’s en kosten waren nodig om DMP te overtuigen van de noodzaak tot aanvullend krediet. Ook tijdens de raadsvergadering vuurde DMP nog de nodige vragen af op de wethouder. De actualiteiten volgen zich in een snel tempo op, daar moest meer duidelijkheid over komen.

Onduidelijkheden
Zo waren er nog onduidelijkheden over de ontwikkeling bij de Provinciale Staten. Is het werkelijk dat bij een uitspraak van de Raad van State voor 1 september het GOL-project met een beperkte vertraging van 4 maanden door kan? Uit navraag bij de wethouder blijkt van wel, ook al is de kans klein. Meer duidelijkheid kwam er over de gevolgen van een kamerbrief van 9 juli jl. over de vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor stikstof. Uit een eerste check blijken de gevolgen beperkt en kan nu al gerekend worden met deze afstanden. Er hoeft niet gewacht te worden tot eind 2021.

Kosten
“Wij vinden het belangrijk dat de kosten beperkt blijven bij verdere vertraging door bijvoorbeeld het uitblijven van een Raad van State uitspraak voor 1 september. En wat ons betreft is dat niet nog eens 3,6 miljoen voor een jaar vertraging. Kort op het dossier zitten en goede afspraken maken met de aannemer over verdere afslanking van het projectteam en een afbouw van voorbereidende werkzaamheden horen daar bij”, aldus DMP-raadslid Johan Meesters. De wethouder zegde dit toe en gaf aan dat het projectteam naar nul wordt afgebouwd en de voorbereidende werkzaamheden nagenoeg gereed zijn.  

Aanvullend krediet
Het aanvullend krediet wat nu beschikbaar wordt gesteld is, naast de aanvullende afspraken met de aannemer vanwege een jaar vertraging, ook een risico-reservering. Mocht de Raad van State een volledige streep door het GOL-plan zetten dan is het geld niet weg. Wat voor DMP volstrekt logisch is, maar nogmaals bevestigd werd door de wethouder. Overigens bij een streep door het GOL-project of het ontbinden van de overeenkomst met de aannemer komen er hele andere financiële vraagstukken en problemen op ons af. Vertraging van enkele jaren en oplopende kosten zijn dan zeker niet te overzien, bovendien worden de verkeersproblemen daarmee niet opgelost.

Mitigerende maatregelen
Voor drie belangrijke maatregelen op ons eigen wegennet is reeds vorig jaar krediet beschikbaar gesteld. De verkeersmaatregelen voor het centrum staan voorlopig op on hold, daar worden eerst de nieuwe verkeersstromen vanwege de GOL-maatregelen gemonitord. De Vijfhoevenlaan en Kennedybrug lopen nog. De Kennedybrug vormt eigenlijk nu al een knelpunt en dit zal in de toekomst niet anders worden. Volgens de GOL-cijfers gaat in 2030 over deze brug bijna 10.000 motorvoertuigen per dag. De wethouder gaf aan dat de gesprekken met Rijkswaterstaat lopen en voorkomen gaat worden dat hier een nieuw probleem wordt gecreëerd bij het opengaan van de nieuwe randweg en op- en afrit Vlijmen Zuid. Een nieuwe (fiets)brug of verbreding van de huidige zal het nodige kosten, maar is wel een reële oplossing.

Belangrijk
DMP baalt er van dat er aanvullend krediet beschikbaar gesteld moet worden. Graag hadden we het anders gezien, maar onvoorziene omstandigheden (oa corona, stikstof en Raad van State) dwingen ons daar toe. Bij dit omvangrijke project wat al jarenlang loopt ontkom je er niet aan om de risico’s en de daarmee samenhangende kredieten regelmatig bij te stellen. DMP houdt de wethouder aan zijn toezegging dat hij er alles aan zal doen om de kosten beperkt te houden. Het GOL-plan is enorm belangrijk voor de toekomst van de gemeente Heusden, maar zeker niet tegen elke prijs. We willen een duidelijk signaal afgeven aan onze inwoners en de provincie dat we door willen met het project en daar horen ook moeilijke keuzes bij.

Zie ook het artikel in het Brabants Dagblad.

Menu